ارزیابی تاثیر نوفه در دقت تشخیص آسیب بر مبنای شناسایی مشخصه های فرکانسی در سازه های فولادی تحت بار محیطی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEREENG01_192

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در روش های شناسایی آسیب مبتنی بر پردازش سیگنال، وجود نوفه در هنگام برداشت اطلاعات باعث به وجود آمدن خطایزیادی در امر شناسایی آسیب میگردد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوفه بر دقت شناسایی سیستم سازهای و تشخیصخرابی است که در این راستا از روش محاسبات دینامیکی و مدل ریاضی استفاده شده است. در این تحقیق از چهار شاخص وابستهبه زمان و فرکانس، که تعریف آنها بر اساس خصوصیات خاص طیفی است، به عنوان تابع احتمال استفاده میشوند. ازآنجا کهآسیب باعث تغییر در مشخصات دینامیکی (فرکانس های طبیعی و مود شکل ها) یک سازه میشود، مقایسه بین سازه آسیب دیدهو سالم باعث میشود تا مکان و شدت خسارت شناسایی شود. برای نشان دادن اثربخشی رویکرد پیشنهادی، سه سازه موردبررسی قرار گرفته است. با تمرکز بر مسئله ارزیابی دینامیکی، روشی برای شناسایی سیستم های سازه ای با استفاده از "شبکه هایعصبی مصنوعی" و "چگالی طیف توان" ارائه شده است. الگوریتم مورد استفاده برای آموزش داده ها، الگوریتم لونبرگ- ماکارداست. روش پیشنهادی روش حساس به بارهای محیطی است و شرایط وجود نوفه در پاسخ ورودی و همچنین نتایج خروجیمورد بررسی قرار گرفته است. برای این موضوع سه نوفه ۱ ، ۲ و ۵ درصد به پاسخ های ورودی و خروجی اعمال می شود و نتایجمورد ارزیابی قرار می گیرد. طبق نتایج، معیار چهارم که برحسب حوزه فرکانس است توانایی بیشتری در شناسایی آسیب درسازه را در شرایط وجود نوفه دارد.

نویسندگان

افروز سلطانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

بهنام ادهمی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران