بررسی رضایت مندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم ساکن منطقه ۱ شهرداری اراک از نقش و عملکرد مبلمان شهری منطقه محل سکونت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH07_105

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود. امروزه مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی رضایت مندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم ساکن منطقه ۱ شهرداری اراک از نقش و عملکرد مبلمان شهری منطقه محل سکونت که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم منطقه۱ اراک تشکیل می دهد که تعداد ۱۰۰ نفر از آنها با استفاده از فرمول کرجسی مورگان انتخاب و پرسشنامه پژوهش به روش تصادفی ساده بین آنها توزیع شد. پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰/۸۰ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که از نظر دانش آموزان این منطقه، مبلمان شهری در بهبود رضایتمندی تاثیر دارد. مبلمان شهری منطقه ۱ اراک از زیبایی و تناسب مطلوبی و جانمایی صحیحی برخوردار است . همچنین، بین رعایت اصول استانداردهای مبلمان شهری و رضایت مندی دانش آموزان پسر همبستگی بالایی یافت شد.

نویسندگان

نیره نوابی

کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی