در مدیریت منابع آب GIS مدل هیدرولوژیکی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,620

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

302_2928632382

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

این مقاله امکان استفاده از GIS درمدیریت منابع آب را توصیف می نماید ، و اساسا روی مدیریت تقاضای محصول و تحلیل اختصاصی با جریان ورودی ترکیبی هیدرولیکی )تولید جریان ( بحث می کند . باسکتورهای گوناگون در یک حوزه آبریز مرزی می توان بر روی مسائلی مانند تقاضای آب محیطی و صنعتی ، آبیاری ، جمع آوری میادین آبی و استفاده از اطلاعات انجام شده به وسیله منابع ترکیبی بحث کرد . محل های تقاضا با توجه به شبکه رودخانه و منابع آبی مربوط به شبکه جمع آوری تعیین می شوند )اجزای منابع مدل شده به وسیله مدل حوزه آبریز مرزی هیدرولوژیکی توزیع شده ، محل های تقاضا با یا بدون مصرف آب( GIS می تواند منابع آبی و ت قابلیت دسترسی آنها رابایک حوزه آبریزدریک فاصله وباشیوه های پیچیده موقتی تحلیل نماید . از طریق کاربرد GIS حلیل شبکه ، ردیابی کننده و متراکم کننده بر روی مسائلی مانند تخصیص آب متساوی برای محل های استفاده شده ، مدیریت استفاده آب در بازه زمانی ، تعیین محل های خشکسالی شده و طراحی مسیرهای آبی جدید امکان پذیر می باشد . همچنین در این مقاله از نرم افزار Pc Based GIS استاندارداستفاده شده و همچنین قابلیت کاربرد برای طراحی منابع آبی ، تنها با داشتن محدوده محاسبه شده ومشخص شده منابعی که قابل دسترسی می باشند را دارد .

کلیدواژه ها:

، Geographic Information System) GIS )مدل شبکه هیدرولوژیکی ، منابع آب

نویسندگان

مهدی نیکو

دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز

عاطفه عتابی

دانشجوی کارشناسی جغرافیا شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه آزاد اهواز