بررسی نقش کاربرد فناوری اطلاعات د رارتقا ی کیفیت عملکرد سازمانی شهردار ی گرگان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF18_026

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با مطالعات اکتشافی اولیه به انتخاب سه ابزار تبادل الکترونیکی داده هاء برنامه ریزی منابع سازمان و استفاده از رایانه واینترنت، بعنوان ابزارهای اصلی فناوری اطلاعات در شهرداری گرگان پرداخته و بر اساس آن نقش کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیتعملکرد سازمانی شهرداری گرگان بررسی کرده است. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- همبستگی و زمینه یابی است که به لحاظقابلیت اجرایی از نوع کاربردی می باشد. به لحاظ گرداوری اطلاعات اولیه در زمره مطالعات پیمایشی قرار دارد و اطلاعات با استفاده از ابزارپرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شدند که دارای ۴۵ سوآل بود. جامعه آماری این تحقیق، ‎۵۵۹ نفر از کارکنان شهرداری گرگان بودندکه با این فناوری ها در ارتباط هستند که از این میان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۲۸ نفر بصورت تصادفی طبقه ای ساده انتخابگردیدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزارهای مورد نیاز از جمله ۲۲ ‎Spss و Amos graphic بود. نتایج تحلیل فرضیه ها باآزمون های آماری نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد بررسی. و همچنین آثرگذاری آن ها بود؛ به طوری که نتایج برازشمدل پیشنهادی پژوهش نیز تصدیق کننده این نتایج بود و در این راستا فرضیه های پژوهش با اطمینان اماری ‎۹۹% مورد تایید قرار گرفتند.در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که ابزار برنامه ریزی منابع سازمان بیشترین اثرات را بر کیفیت عملکرد سازمانی شهرداری داشته که دلیل آن را میتوان این امر دانست که فناوری اطلاعاتیک ابزار زیرساختی در شهرداری گرگان محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

عملکرد سازمانی فناوری اطلاعات ، تبادل الکترونیکی داده ، برنامه ریزی منابع سازمان ، شهرداری گرگان

نویسندگان

افشین بزی

دکترای کارآفرینی(فناوری)- مدرس مرکز آموزش و توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری گرگان

علی اکبر ملک

کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری گرگان