شناسایی و رتبه بندی فعالیتهای جهادی در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_121

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه با ورود ادبیات جهادی به عرصه علمی و پژوهشی علم مدیریت، لزوم آموزش، شناسایی، الگو برداری و بکارگیری فعالیتهای جهادی در بطن روالهای اجرایی کشور و در جهت رفع بسیاری از کاستیها و مشکلاتبیش از پیش دارای اولویت گردیده است. لازم است تا اثرگذاری فعالیت جهادی در جهت بهرهوری سازمانی وهمچنین ارتقا تعالی سازمان با توجه به شاخصهای رشد و توسعه، تحولآفرینی و کمالطلبی در سازمانهایخدماتی از جمله شهرداریها بررسی گردد. این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبهبندی فعالیتهای جهادی در شهرداری مشهد است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق ترکیبی(آمیخته) میباشد. در ابتدا جهت شناسایی فعالیتهای مد نظر در تحقیق، با استناد به مطالعات انجام شده و مصاحبه با نخبگان فعالیتهای مذکور شناسایی و پرسشنامهای به منظور اخذ دیدگاه های خبرگان در خصوص میزان ارتباط موارد پیشنهادی با مفهومفعالیتهای جهادی طراحی گردید. طبق نتایج به دست آمده در مرحله اول با استفاده از تکنیک دلفی ۳۸ فعالیتدر ۸ حوزه کاری در شهرداری مشخص، و سپس فعالیتهای شناسایی شده با آزمون فریدمن رتبه بندی گردید بهاین صورت که »ایجاد زائرسراهای ارزان قیمت« دارای بیشترین اهمیت با میانگین رتبه ۵,۴۵۵ و »خدمات حمل ونقل و ترافیک، حمل بار و پایانه های مسافربری« دارای کمترین اهمیت با میانگین رتبه ۲,۹۳۲ میباشد.

نویسندگان

راهله نبوی

کارمند شهرداری مشهد