بررسی تاثیر استفاده از روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 214

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_120

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی است. از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است؛ و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازد از نوع پژوهشهای همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها از نوع پژوهشهای مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال ۱۴۰۱ است که تعداد آنها حدود ۳۸۰ نفر میباشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و ۱۹۱ نفر بعنوان حجم نمونه ازانتخاب شدند و روش نمونهگیری در این تحقیق غیر تصادفی (در دسترس) میباشد. برای سنجش متغیرها ازپرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (طیف جنسیتی، تحصیلی و جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۲۶ انجام گرفت. پژوهش حاضر نشان داد که روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه کارکنانامور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر دارد. که همه ابعاد متغیر مستقل تحقیق بر کیفیت اطلاعات حسابداریاز دیدگاه کارکنان امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد، اثر معنادار دارند. بر اساس میزان بتای محاسبه شده کهتاثیر ابعاد مورد نظر را بدون در نظر گرفتن شاخص، اولویتبندی میکند، بعد فناوری بلاک چین بیشترین سهم رابر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد داشته است.

نویسندگان

یداله صالحیان منفرد

گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

اسماعیل شمس الدینی

گروه اقتصاد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.