بررسی میزان تاثیر انگیزش به عنوان متغیر تعدیلگر بر اثر بخشی ارتباطات در شهرداری هایشهرستان مبارکه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_004

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر انگیزش به عنوان متغیر تعدیلگر بر اثر بخشی ارتباطات در شهرداریهایشهرستان مبارکه بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. از نظر هدف کاربردی -عملی است و از نظر ماهیت همبستگی است.به دلیل محدود بودن جامعه آماری ۱۷۵) نفر)،بود و حجم نمونه در این پژوهش ۱۵۴ بودند. به منظور پایایی سئوالات پرسشنامه، ابتدا ۳۰ پرسشنامه توزیع شده و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ نتایج زیر بدست آمده است و مشخص گردید که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همانگونه که می دانیم اگر ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از ۰/۷ باشد، بیانگر پایایی مطلوب می باشد. بر اساس اطلاعات جدول ملاحظه می شود که پایایی سوالات و گویه ها در هر بعد و در کل پرسشنامه از مقدار ۰/۷ بزرگتر بوده و لذا پایایی پرسشنامه مورد تایید است. در این جا پایایی پرسشنامه ۰/۹۲بدست آمده است. ترکیب هوش هیجانی انگیزش بر متغیر وابسته ارتباطات تاثیر معنادار دارد (معناداری کمتر۵ درصد).

نویسندگان

بهزاد صالحی مبارکه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایرانرئیس اداره درآمد شهرداری مبارکه، اصفهان، ایران