بررسی عوامل موثر بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری استارتاپ های فعال در صنعت بیمه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL09_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

استارتاپ ها، شرکت های نوپایی هستند که چارچوب و شالوده اصلی آ نها بر مبنای نوآوری استوار است و ضمن بهره گیری از به روزترین فناوری ها، توانایی ویژه ای در انطباق با تغییرات محیطی دارند که می توانند با تکیه بر این قابلیت خود، نقش شایان توجهی در کمک به شرکت های بزرگ بیمه ای در راستای ارایه خدمات بهتر داشته باشند. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری استارتاپ های فعال در صنعت بیمه پرداخته است. نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و معاونان و کارشناسان شرکت های بیمه فعال در استارتاپ های فعال در صنعت بیمه می باشد؛ که تعداد آنها نامشخص است؛ بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۵ پرسشنامه بین کارکنان شرکت های ذکر شده که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شده اند توزیع و جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که برای تمامی متغیرهای پژوهش از مقدار ۰.۷ بالاتر بود. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر تاثیر علاقمند بودن به نوآوری، سهولت درک شده، ادراک شخصی، و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری را مثبت ارزیابی نمود. همچنین نتایج نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و سن کاربر هیچ تاثیری بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری ندارند. که با توجه به تاثیر ادراک شخصی با بالاترین ضریب تاثیر پیشنهاد شد که دسته بندی و شناسایی برداشت ها از محیط پیرامون شرکت انجام شود و بودجه های آموزش و با دید سرمایه گذاری درازمدت در نظر گرفته شود نه هدر رفت سرمایه.

نویسندگان

زهرا عالی پور

کارشناسی ارشد آکچوئری ، دانشگاه علامه طباطبایی (موسسه اکو)، مدیر ریسک و آکچوئری شرکت بیمه امید تهران، ایران

محسن ربانی مصعبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران