اثر جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم و پتاسیم بر برخی خصویات کمی و کیفی سیب زمینی شیرین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_026

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

سیب زمینی شیرین گیاهی است که علاوه بر ارزش غذایی بالا، خواص دارویی بسیاری نیز دارد. به همین دلیل، پژوهش حاضربه منظور اثر کاربرد محلول پاشی برگی کود بیولوژیک جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم و کود پتاسیم بر برخی خصویات کمی وکیفی گیاه سیب زمینی شیرین انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.فاکتور اول، سطوح مختلف کود مایع جلبک دریایی (صفر، ۱ ، ۲ و ۳ میلی لیتر در لیتر) و فاکتور دوم شامل سطوح مختلف کودپتاسیم (با غلظت های صفر، ۵ / ۱۱۲ ، ۲۲۵ و ۵ / ۳۳۷ گرم در لیتر از منبع سولفات پتاسیم) بود. صفات مورد ارزیابی شامل وزن تردرصد ماده خشک غده، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و نشاسته بود. نتایج نشان داد که تمامی صفاتتحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهای کودی قرار گرفتند. به طوریکه استفاده از تیمار تلفیقی ۳ میلی لیتر بر لیتر عصاره جلبک دریاییبه همراه ۲۲۵ گرم بر لیتر کود پتاسیم به صورت محلول پاشی برگی، بالاترین مقدار وزن تر و درصد ماده خشک غده ها و فعالیتآنتی اکسیدانی را در سیب زمینی شیرین نشان داد. همچنین بیشترین مقدار برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه سیبزمینی شیریننظیر کلروفیل a ، کلروفیل b ، کلروفیل کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و نشاسته در نتیجهی کاربرد همزمان بالاترین سطوح کودی (۳میلی لیتر بر لیتر عصاره جلبک دریایی به همراه ۵ / ۳۳۷ گرم بر لیتر پتاسیم) به دست آمد که افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به تیمارشاهد داشتند. در تمامی صفات، کمترین مقدار نیز مربوط به تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. بنابراین افزایش مقدار سطوح کودیمورد استفاده سبب بهبود ویژگی های کمی و کیفی گیاه سیب زمینی شیرین خواهد شد.

نویسندگان

معصومه درخوش

دانشجوی کارشناسسی ارشد گیاهان دارویی، موسسه آموزش عالی سنا، ساری

وحید اکبرپور

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمدعلی بهمنیار

استاد گروه علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری