بررسی نقش واسطه گری سرمایه فکری ، بر ارتباط بین وضعیت عملکردی حسابرس و هوش هیجانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 150

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_104

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و حجم جامعه ی پژوهش شامل ۱۲۳ نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی شیراز در سال ۱۴۰۰ می باشد. که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه ۹۲ نفر تعیین گردید. داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن (۱۹۸۰) برابر با ۰.۸۵، برای پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس و همکاران(۲۰۰۰) برابر با ۰.۹۲ و برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران(۲۰۱۲) برابر ۰/۸۵ محاسبه گردید. در این تحقیق از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده ها و انجام آزمون فرضیه ها و سایر تحلیل های این پژوهش نرم افزار آماری لیزرل به کار گرفته شد. نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد تایید قرار گرفت.

نویسندگان

امین کرمی

کارمند شهرداری شیراز

حجت حسینی

کارمند شهرداری شیراز