رابطه مشارکت شهروندی و آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_022

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

از مسائل مهمی که در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی مطرح شده است بحث مربوط بهحقوق شهروندی و مدیریت شهری است. این دو مفهوم دارای یک رابطه وابسته و مکمل هستند. آگاهی از حقوق شهروندی بهفرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می دهد و به احقاق حقوق و ارتقا سطح زندگی بهتر او و دیگر اعضای جامعهمنجر می شود.یکی از مشکلات بزرگ شهرداری های ایران بویژه کلان شهرهای مثل شیراز، ناآگاهی شهروندان ازمقررات وقوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان ها و ادارت شهرداری و یا نبود قوانین دراین زمینه است. یکی از نشانه های جامعه پایدار، رعایت حقوق شهروندی است، شهروندان و شهرداری ها حقوقی متقابل نسبتبه هم دارند. بنابراین در این پژوهش با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق شهری بر مشارکت شهری فعال در فعالیت هایشهرداری بین ساکنان منطقه دو شهرداری شیراز صورت پذیرفت. داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشی گردآوریشده است. حجم نمونه این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر برآورد گردد و واحد پژوهش در این تحقیق فرد میباشد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آزمون های آمارتوصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگیو .. با به کارگیری نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح آگاهی ساکنان منطقه دو رابطه معنی دار مثبت بین میزان آگاهی از حقوق شهری و مشارکت فعال آنها با نهادهای مدیریت شهریاست. به این معنی که هر چه میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری بیشتر بوده است، مشارکت فعال تری با مدیریت شهریداشته اند، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری و متغیرهایجنسیت، سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد و مدت اقامت و عدم وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر تاهل بودن ساکنان بامشارکت فعال در فعالیت ها و پروژه های شهرداری است. نتیجه مهم این تحقیق آن است که آگاهی شهروندان از حقوقشهروندی تاثیر معناداری بر شهروندی فعال دارد به طوری که افزایش این آگاهی ها می تواند باعث افزایش مشارکت فعالشهروندان شود بنابراین پیشنهاد می شود تا شهرداری و دیگر نهادهای مدیریت شهری تلاش گسترده ای به منظور آموزششهروندان جهت افزایش آگاهی حقوق شهروندی داشته باشند. این افزایش آگاهی باعث می شود مردم درک بهتری نسبت بهچهارچوب قانونی وظایف شهرداری و نهادهای مدیریت شهری داشته باشند.

نویسندگان

کورش زندی پور

کارشناس فنی شهرداری شهرداری منطقه چهار ، شهرداری شیراز

سیاوش نامداری

کارشناس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

منوچهر محبانی

کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری منطقه ده، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج ، شهرداری شیراز