حقوق شهروندی و مشارکت در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه نه شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_020

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، بستر انجام وظایف دوجانبه بین شهروندان و مسئولان شهری را فراهم میکند. آگاهی از حقوق شهروندی موجب می شود که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها باثبات تر، پایدارتر باشد. استمرارقوانین و مقررات جامعه و در نتیجه مسئولیت پذیری شهروندان و همچنین مشارکت و همراهی آنها با آگاهی از قوانین ومقررات رابطه مستقیم دارد و تاثیر چشمگیری در انجام هر چه بهتر مدیریت شهری خواهد داشت. حقوق شهروندی یکی ازعوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت پروژه های شهرداری است. آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانهدر سرنوشت خود را می دهد و به احقاق حقوق و ارتقا سطح زندگی بهتر او و دیگر اعضای جامعه منجر می شود. یکی ازمشکلات بزرگ شهرداری های ایران بویژه کلان شهرهای مثل شیراز، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردنآن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان ها و ادارت شهرداری و یا نبود قوانین در این زمینه است. یکیاز نشانه های جامعه پایدار، رعایت حقوق شهروندی است، شهروندان و شهرداری ها حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. بنابرایندر این پژوهش با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق شهری بر مشارکت شهروندان در نگهداری از تجهیزات و گیاهان فضایسبز بوستان ها بین ساکنان منطقه نه شهرداری شیراز صورت پذیرفت. داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشیگردآوری شده است. حجم نمونه این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر برآورد گردد و واحد پژوهش در این تحقیقفرد می باشد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آزمون های آمارتوصیفی و استنباطی از جمله آزمونهمبستگی و .. با به کارگیری نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در این منطقه سطح آگاهی ساکنان منطقه نه رابطه معنی دار مثبت بین میزان آگاهی از حقوق شهری و مشارکت فعال آنها باپویایی و سرسبزی فضای سبز منطقه دارد. به این معنی که هر چه میزان آگاهی ساکنان از حقوق و وظایف آنها در رابطه بافضای سبز شهری بیشتر باشد، مشارکت فعال تری و موثرتری برای نگهداری و حفاظت از فضای سبز دارند. همچنین نتایجتحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان آگاهی ساکنان از وظایف و حقوق شهروندی در نگهداری و حفاظت ازفضای سبز و متغیرهای جنسیت، سن، مدت اقامت، سطح تحصیلات، میزان استفاده از فضای سبز و عدم وجود رابطه معنی داربین دو متغیر تاهل بودن ساکنان با مشارکت فعال در فعالیت ها و پروژه های شهرداری است.

کلیدواژه ها:

شیراز ، حقوق شهری فضای سبز ، مشارکت شهروندی ، منطقه نه ، شهروندی فعال فضای سبز

نویسندگان

مسعود منفرد

کارشناس خدمات شهری منطقه دو ، شهرداری شیراز

محمد عیدی

کارشناس تاسیسات و امور شهر منطقه پنج، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی منطقه پنج، شهرداری شیراز

یاسر ظفرآبادی

کارشنارس خدمات شهری منطقه پنج ، شهرداری شیراز