برنامه ریزی ارتقای عملکرد مدیریت شهری و شهرداری ها با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مورد مطالعه شهر الوان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_008

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مدیریت یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه شهری است و بدون وجود آن نمی توان دوام شهر را تصور کرد . امروزه در دنیارویکردهای نوین مدیریتی جایگزین رویکردهای قدیمی شده اند. حکمروایی شهری به عنوان یکی از رویکردهای نوین مدیریتیاست که بر اصل مشارکت، شفافیت، کارایی و اثربخشی، بینش راهبردی، عدالت، قانونمندی و همبستگی استوار می باشد. هدفاساسی این پژوهش بررسی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی شهری در شهر کوچک الوان در شهرستان شوشمی باشد. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی کتابخانه ای و مطالعات میدانی با ابزار پرسشنامه به تعداد ۴۰۰ نمونه انجامگردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل آماره t، روش تحلیل همبستگی و روش تحلیل SWOT-QSPM انجام گردیده است. نتایج بدست امده نشان می دهد که میزان رضایتمندی از عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی شهری کمتر از حد متوسط و مطلوب ( ۳) است که در این میان کمترین رضایتمندی مربوط به شاخص مشارکت در اجرای طرح و برنامه هاست. بعلاوه نتایج نشان داد که بین پایداری و حکمرواییشهری رابطه مستقیم و معناداری برقرار است به این معنا که با تحقق شاخص های حکمروایی در مدیریت شهر الوان می توان پایداری در شهر را انتظار داشت. در نهایت این پژوهش با تکیه بر روش تحلیل SWOT و تبیین عوامل داخلی-خارجی و امتیازدهی به این عوامل دست یافت که جهت تحقق حکمروایی شهری در مدیریت شهر الوان استفاده از راهکارهای محافظه کارانه (WO) یعنی راهکارهایی که با تکیه بر نقاط فرصت، نقاط ضعف پیش روی محدوده را کاهش می دهد در اولویت اول قرار دارد.

نویسندگان

پرویز سلیمانی مقدم

استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

صادق الهیاری

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علی بهادرزاده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران