بررسی کاربرد مهندسی ارزش در پروژه باغ تمشک فضای سبز شهرداری طرقبه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF09_036

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مهندسی ارزش به عنوان یک روش کارآمد و خلاق به منظور برآورده ساختن اهداف پروژه با کمترین هزینه و افزایش کارکرد پروژهشناخته شده است . بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی کاربرد مهندسی ارزش در پروژههای فضای سبز شهرداری طرقبه انجام گرفت . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی می باشد. مکان این تحقیق پژوه فضای سبز باغ تمشک طرقبه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان مرتبط با پروژه فضای سبز، پیمانکاران، مهندسان مشاور، طراحان پروژه، ناظران پروژه در سطح شهر مشهد و شهرستان طرقبه هستند که تعداد آنها بطور تقریبی ۴۵ نفر بودند که با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)، تعداد ۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی ۱۵ سوال بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه انجام گرفت و مناسب و مطلوب بودن پرسشنامه گزارش شد. به منظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان ضریب پا یایی پرسشنامه ۸۹۶/۰ حاصل گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با نرمافزارهای EXCEL و SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ، مهندسی ارزش بر ارتقاء بهره وری در پروژه باغ تمشک شهرداری طرقبه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ، رویکرد مهندسی ارزش در کاهش هزینه تمام شده، کاهش زمان اجرای پروژه و بهبود کیفیت فضای سبز خروجی نقش مثبت و مستقیمی دارد.

نویسندگان

محمدعلی بخشی حصار

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، ایران .

ابراهیم علامتیان

استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد. ایران .