ارزیابی تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF03_053

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

اعلمیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵ ) اصل مبناییعدم مداخله را مطرح می کند و بیان می دارد که هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برایمجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. بسیاری از قطعنامه های سازمان های بین المللی مختلف بهنامشروع بودن تحریم های یکجانبه یا به طور کلی آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومیسازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیماتاتخاذ می شوند را لغو نماید. شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد،مقالت و اسناد حقوق مربوط به ارزیابی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطهبه دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. کمیسیون حقوق بشر همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. بهگزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها در زمانی که آن تحریممنجر به صدمه به مردم شود، ندارد . قطعا زمانی که تحریم های شورای امنیت که با ساز و کار و حساسیت خاصی وضع شده ؛مورد انتقاد کمیسیون حقوق بشر قرار می گیرد ، تحریم های یکجانبه به طریق اولی ، بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری ،مشروعیتی نخواهند داشت.

نویسندگان

بنیامین طاهری

دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم ، قم ، ایران

محمد عیسی پور

دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم ، قم ، ایران