بررسی تاثیرپذیری بهره وری نیروی انسانی از نقش یادگیری و آموزشحین خدمت کارکنان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRHEMA01_010

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان دولتی یا شرکت بخش خصوصی بطور کلی توانمندسازی کارکنان است که از طریق رسمی(آموزش حین خدمت) و غیر رسمی(روش های نوین یادگیری) انجام و پیگیری می شود.این عامل باعث بهبود عملکرد کارکنانو مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیران میانی و ارشد می شود که درواقع در کارایی و اثربخشی کمک شایانی می کند چراکه آموزش اثربخش مستقیما در شایستگی های نیروی انسانی(مهارتی، دانشی،رفتاری) تاثیر می گذارد. از این رو در این مطالعه با روش فراترکیب مروری بر محتوای ذخیره شده در اسناد و کتب منتشر شده به همراه مقالات متعدد علمی معتبر صورت پذیرفت تا در مراحلی مشخص به استخراج محتوای مناسب سپس در مرحله ای دیگر به تجزیه و تحلیل و ترکیب آن پرداخت تا هدف مطالعه(شناخت نقش آموزش بر بهره وری) برآورده شود. درادامه با تشریح انواع عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش توانمندساز به مدل هایی اشاره شد که توسط محققین بنام مطرح گردیده و به تجربه به اثبات رسیده که مدل تعالی آموزش و مدیریت منابع انسانی به مدل ایجاد و توسعه بهره وری شباهت فراوانی دارد و یکدیگر را در اکثر معیارها و موارد همپوشانی می کنند و تا توسط مدیران سازمان بکار گرفته نشود، نمی توان انتظار کارآمدی داشت لذا در نتیجه در کنار روش و سبک مدیریت در سازمان نیاز به طراحی مدل تعالی آموزش که در برگیرنده تمامی معیارهای(رهبری، فرهنگ سازمانی،استراتژی ها، فرآیندها، سیستم ها و ...) تاثیرگذار باشد، از ضروریات رهبری بشمار می آید تا مسیر تعالی مشخص و با برنامه مدون در جای جای سازمان طراحیو مستقر شود.

کلیدواژه ها:

مدل تعالی آموزش ، بهره وری نیروی انسانی ، روش های نوین یادگیری ، توانمندسازی کارکنان

نویسندگان

ایمان درودی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران