تدوین استراتژی های بهبود مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی شهرداری شیراز با رویکرد SWOT

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_260

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تدوین استراتژی های بهبود مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی شهرداری شیراز بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. از منظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. با مرور ادبیات پژوهش، مولفه های مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی شهرداری شیراز شناسایی شدند و با استفاده از آنها دو پرسشنامه طراحی گردید، یکی برای تعیین وضعیت کنونی عوامل که به کمک آن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مشخص شدند و دیگری برای تعیین رتبه آنها. پس از آن و با ادغام نتایج دو پرسشنامه، نمره نهایی هر عامل بدست آمد و در مرحله بعد وضعیت استراتژیک سازمان تعیین گردید و در نهایت به کمک آن تدوین استراتژی صورت پذیرفت. خبرگان مدیریت کیفیت جامع در شهرداری شیراز افرادی بودند دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و با سابقه کار حداقل ده سال مرتبط با پروژه های عمرانی و مباحث مدیریت کیفیت جامع. بر اساس ویژگی های گروه خبرگان تعداد ۱۰ نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق از روش «تحلیل توصیفی» و «روش SWOT» در نرم افزار EXCEL برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در مجموع ۱۹عامل درونی ( ۱۰نقطه قوت و ۹نقطه ضعف) و ۱۴عامل بیرونی ( ۷نقطه فرصت و ۷نقطه تهدید)، شناسایی شد. براساس نتایج به دست آمده، نقاط قوت و فرصتها بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه داشتند. بنابراین میتوان گفت استراتژی تهاجمی (قوت+فرصت) در انتخاب استراتژی ارجحیت دارد. در نهایت ۶ استراتژی تهاجمی پیشنهاد شد. استراتژی های پیشنهاد شده عبارتند از: مشارکت سازمانی با دیگر سازمانها در جهت پیشبرد اهداف، بسترسازی اعتماد و ایجاد همکاری شهروندی، تقویت مدیریت منابع انسانی (نگهداری و جذب نیرو)، افزایش انعطاف پذیری سازمانی و تطابق با شرایط و محیط متغیر، شفاف سازی فرآیندها و ایجاد استراتژی تحولی در سازمان (بخش بندی و کاهش تمرکز) که همگی نقاط قوت و فرصت را پوشش می دهند.

کلیدواژه ها:

استراتژی های بهبود ، مدیریت کیفیت جامع ، پروژه های عمرانی شهرداری شیراز ، تحلیل SWOT

نویسندگان

سعید شجاعی

کارشناس ارشد رشته عمران (مدیریت ساخت)، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

اردلان فیلی

استادیار و هیئت علمی بخش مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران