اثر تعدیلی اندازه حسابرس بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی وزیان ده بودن با تاخیر در گزارش حسابرس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_224

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر اثر تعدیلی اندازه حسابرس بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و زیان ده بودن با تاخیر در گزارش حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای این مهم از اطلاعات ۱۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس ا وراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ (۸ سال) است. استفاده شد. برای تائید و رد فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. در ضمن برای تحقلی لداده ها از نرم افزارهای Spss۲۰ و Eviews۸ استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد بین اجتناب از مالیات و تاخیر در گزارش حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین زیان ده بودن و تاخیر در گزارش حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اندازه حسابرس رابطه بین اجتناب از مالیات و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل نمی کند و با توجه به نتایج اندازه حسابرس رابطه بین زیان ده بودن و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سکینه قاسم پورولوکلایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ا یران