بررسی تاثیر سواد مالی کارکنان بر سودآوری سازمان با توجه به نقش واسطه ای رفتار حرفه ای سازمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_207

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد مالی کارکنان بر سودآوری سازمان با توجه به نقش واسطه ای رفتارحرف های سازمانی است. جامعه آمار ی این پژوهش شامل ۳۵ نفر از کارمندان شرکت دیجی کالا شعبه شیراز بودهکه به علت محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهشپرسشنامه استاندارد سواد مالی (رهاوی عزآباد ، ۱۳۹۳)، سودآوری (نمازی و شیرزاده، ۱۳۸۴) و رفتار حرفه ایسازمانی (فروشانی، ۱۳۸۸) بوده است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی میباشد و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ موردتایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از طیف لیکرت (پنج بخشی) و نرم افزار لیزرل و اس.پی. اس. اس. می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سواد مالی کارکنان بر سودآوریسازمان با توجه به نقش واسطه ای رفتار حرفه ای سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

سواد مالی ، سودآوری ، رفتار حرفه ای سازمانی

نویسندگان

فاطمه لاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان،ایران

میرسجاد مسجدموسوی

دانشیار ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان ، ایران