مدل ترکیبی قابلیت دوسوتوانی سازمانی از دیدگاه استراتژیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 305

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_055

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

وجود رویکرد استراتژیک در یک سازمان به بهبود عملکرد و بهینه سازی تصمیمات بسیار کمک می کند. برای این منظور و همراهی سازمانبا تغییرات محیطی تقویت قابلیت های پویا و توجه به عوامل درون سازمانی مانند قابلیت دوسوتوانی سازمانی می تواند بسیار موثر باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک در سازمان و ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی دو سوتوانیسازمانی بعنوان قابلیت پویا در سازمان و بررسی روابط مکمل و تعاملی بین سه بعد گرایش استراتژیک در صنعت بانکداری انجام شد. پژوهشبه لحاظ هدف کاربردی و از نظر انجام آن توصیفی-پیمایشی است. نمونه شامل ۳۸۴ کارمند از بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالیو اعتباری است که به روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده شد. جهتتجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی و نرم افزارهای Amos۲۳ و SPSS۲۴ استفاده شد. یافته هایپژوهش نشان داد که دوسوتوانی سازمانی دارای نقش میانجی جزئی در رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک سازمانی و ارزش ویژه برند است.بعلاوه نتایج تایید کرد که دو گرایش برندمدا ری / بازارمداری و برندمداری/کارآفرینی دارای رابطه تعاملی و مکمل با یکدیگر در رابطه باقابلیت دوسوتوانی سازمانی هستند. در نهایت نیز تعدادی پیشنهاد کاربردی و موضوعات برای تحقیقات بیشتر در این خصوص ارائه شدهاست. باید توجه داشت این پژوهش را میتوان جهت بهبود عملکرد سازمان و توان آن به منظور بکارگیری توانمندی های سازمانی در جهتشناسایی فرصت های بازار به کار گرفت.

نویسندگان

ژاله فرزانه حسن زاده

استادیارگروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه خیام،مشهد ، ایران