برر سی قلدری سازمانی در سازمان ها؛ تعار یف، عوامل اثرگذار و تبعات قلدری در محیط کار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 276

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_051

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، به خصوص یک سازمان دانش محور، سرمایه ی انسانی آن است کهسرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد که یکی ا ز معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهاییمثل پرخاشگری و قلدری در سازمان است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روابط بین شخصی وروحیه ی همکا ری کارکنان تاثیر می گذارد. قلدری سازمانی عموما به عنوان سوء استفاده شدید، فراگیر، مستمرو منفی در محل کار تعریف می شود و با هدف هایی از قبیل عدم توازن قدرت در سرمایه تجربه شده است کهمی تواند باعث ناراحتی، تحقیر و د یگر عواقب نامطلوب برای سازمان و اهداف سازمان ی شود. برای مد یریت قلدریدر محیط کار تلاش های زیادی صورت گرفته است یک عامل مهم برای جلوگیری از مساله ی قلدری، میزا نتعهد رهبر برای اصلاح و جلوگیری از وقوع آن است. رهبران ارزش ها و هنجارها را مشخص می کنند و از اینطریق بر رفتارهای اعضای سازمان تاثیر می گذارند. رهبران در نحوه و میزان اعتماد در سازمان، ایجاد احتراممتقابل و تشخیص و اصلاح مشکلات نقش موثری دارند . روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کتابخانه ای میباشد. از این در این تحقیق ابتدا به مفاهیم متغیر پرداخته شده است. در ادامه به عوامل اثرگذار و تبعات قلدریدر محیط کار پرداخته شده است. در نتیجه تحقیق مدیران می توانند بر رفتار قلدری تاثیر بگذارند رفتار مدیرانمی توانند حجم کار کارکنان (محیط کار کمی) و شرایط بد کاری (محیط کار کیفی) را بهبود ببخشند که ایندر ارتباط با کاهش قلدری می باشد. در واقع مدیران اخلاقی قلدر ی را در محل کار سست می کنند و مد یراناین توانایی را دارند که رفتار اخلاقی را در سازمان تهییج کنند. در نهایت پیشینه تحقیق حاضر و پیشنهاداتآورده شده است.

کلیدواژه ها:

قلدری ، قلدری سازمانی ، عوامل اثرگذار ، تبعات قلدری در محیط کار

نویسندگان

علیرضا علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول ، دانشگاه پیام نور سمنان ، ایران

نداسادات نجاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه ، دانشگاه پیام نور سمنان ، ایران

علی استادهاشمی

استادیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه پیام نور سمنان