مدل سازی میزان نیتروژن کل گیاه دارویی بابونه در مدیریت مختلف مصرف نیتروژن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAP01_075

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

چکیده مقاله:

بهمنظور بررسی وضعیت نیتروژن گیاه بابونه تحت تاثیر مدیریت کود نیتروژن با استفاده از مدلسازی، آزمایشی در سال زراعی ۱۴۰۰ در مزرعه تحقیقاتی در منطقه مرتفع شهرستان بابل بهصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. دو فاکتور میزان مصرف نیتروژن در سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و تقسیط کود نیتروژن در سه سطح T۱: ۱۰۰ درصد به صورت پایه، T۲: ۵۰ درصد هنگام کاشت + %۵۰ هنگام ساقه روی، T۳: ۲۵ درصد هنگام کاشت ۵۰ + درصد هنگام ساقه روی ۲۵ + درصد هنگام آستانه گلدهی. میزان نیتروژن گیاه یک متغیر کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی شامل رشد گیاه، جذب نور، کارایی فتوسنتزی، تبخیر و تعرق و همچنین پاسخ به کودها و آبیاری است. بنابراین نیتروژن گیاه بهشدت رشد و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد و تخمین این فاکتور یکی از اجزای اساسی مدلهای رشد محصولات است. برای برآورد مدلسازی ریاضی از انواع رگرسیونهای خطی، چندجمله ای، تصاعدی، لگاریتمی و توانی استفاده گردید. با این کار روابط بین نیتروژن گیاه با مدیریت زراعی موردبررسی قرار گرفت و در هر نوع رگرسیون معادله یا معادلاتی که دارای ضریب همبستگی (R۲) بالابودند انتخاب گردید. دو مدل توانی Nt=(Lt*۰.۱۲)۰.۸۲۱ وNt=(Lt*۰.۱۸)۰.۶۱۲ به ترتیب با RMSE=۰.۵۶۱ و RMSE= ۰.۵۵۹ و R۲= ۰.۸۹ دقیقترین تخمین راداشتند. در بخش اعتبارسنجی مدل نیز معین شد که مدل منتخب میتواند نیتروژن کل را در گیاه بابونه با دقت و سرعت بالایی تخمین بزند.

نویسندگان

ندا نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

داود براری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی