اثربخشی برنامه آموزشی شفقت به خود توجه آگاهانه((MSC بر عدم پذیرش هیجان های منفی و دشواری در انجام رفتار هدفمند مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا((PKU

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_204

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

فنیل کتونوریا((PKU یکی از شایعترین ناهنجاریهای متابولیک مادرزادی است. مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا با مشکلات زیادی در مقابله با ا سترس و سازگاری با مسئولیت های جدید مرتبط با مراقبت و درمان فرزندانشان روبرو می شوند که منجر به ایجاد نگرش منفی و دشواری در تنظیم هیجانات والدین به ویژه مادران می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شفقت به خود توجه آگاهانه((MSC بر عدم پذیرش هیجان های منفی و دشواری در انجام رفتار هدفمند مادران دارای فرزند مبتلا به فنیلکتونوریا میبا شد. روش پژوهش آزمای شی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ۳ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند PKU مراجعه کننده به مرکز حمایت از بیماران متابولیک استان زنجان در سال ۱۴۰۰ بود. ۳۰نفر از این مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر). گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ویژگیهای دموگرافیک مادر و کودک و پر س شنامه د شواری های تنظیم هیجان((DERS انجام شد. برنامه آموز شی مطابق الگوی نف و گرمر ۲۰۱۹)الف) طی ۸ جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی ا ستفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش برنامه شفقت به خود توجهآگاهانه بر د شواری در رفتار هدفمند مادران گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشت(.(P<۰/۰۵ این تاثیر درمانی تا زمان پیگیری حفظ شد. درحالیکه آموزش برنامه MSC بر عدم پذیرش پاسخ های هیجانی این مادران تاثیر معنی داری نداشت(.(P>۰/۰۵ نتیجه گیری : به کارگیری شفقت به خود توجه آگاهانه به عنوان راهبردهای تنظیم هیجان، نقش ضربه گیر و محافظتی در شرایط استرس زا داشته و منابع عاطفی در دسترس بیشتری برای مقابله و پذیرش شرایط دشوار زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا مهیا میکند.

نویسندگان

نرگس حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

سجاد بشرپور

استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

ابوالفضل حاتمی ورزنه

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه، قم

محمد نریمانی

استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی