بررسی اثرات روش آموزش مساله محور بر تفکر خلاق و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه ۲ شهر اردبیل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_196

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش تاثیر روش آموزش مساله محور بر روی تفکر خلاق و موفقیت تحصیلی بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر سال نهم دوره اول متوسطه مدارس ناحیه ۲ شهر اردبیل درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که در حدود ۱۲۰۰ نفر بود. گروه نمونه شامل چهار کلاس ۲۰ نفری (در مجموع ۸۰ نفر) بود که برای انتخاب کلاس ها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. روش تحقیق از نوع طرح نیمه آزمایشی بوده واز طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه استفاده شد. روش آموزش مساله محور (به مدت ۱۰ جلسه) بر روی گروه آزمایش به اجرا درآمد که جهت جمع آوری داده از پرسشنامه خلاقیت عابدی و آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی استفاده شد.میانگین ضریب پایایی بین ۰/۸۰ تا ۰/۸۵ برای خلاقیت وبرای آزمون پیشرفت تحصیلی ۰/۶۷ گزارش شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون تی مستقل برای مقایسه دوگروه گواه وآزمایش استفاده گردید. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از تایید تاثیر روش مساله محور بر موفقیت تحصیلی و عدم تایید تاثیر روش مساله محور بر تفکر خلاق است.

نویسندگان

نیلوفر میکائیلی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران، اردبیل

سیدمحسن نعمتی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران،اردبیل

مرضیه افتخار

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، ایران، شیراز