محرک های سیستم تولید هوشمند به منظور بهبود مدیریت فرآیند کسب و کار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS02_091

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

در دهه کنونی بکارگیری سیستم های هوشمند کسب و کار به عنوان مزیت رقابتی و یک ابزار جداییناپذیر تصمیم گیری در سازمان ها تبدیل شده چرا که امروزه توان رقابتی اساس بقای شرکت هاست. اثربخشی و بلوغ هوشمندی کسب و کار در یک سازمان موجب مدیریت بهتر فرایند های اطلاعاتی و کسب وکار خواهد شد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی محرک های تولید هوشمند به منظور بهبود مدیریتفرآیند کسب و کار می باشد. سه رکن حیاتی سیستم های تولید هوشمند شامل: تجزیه و تحلیل داده هایبزرگ،سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا می باشد. جهت بررسی این ارکان و مدیریت کسب و -کار بر اساس مقالات و روش کتابخانه ای دو پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید. و پایایی و رواییپرسشنامه ها نیز مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که پرسشنامه های مورد نظر از روایی و پایایی قابلقبولی برخوردار هستند. جامعه آماری پژوهش نیز شامل متخصصین و خبرگان حیطه بازار خودرو می باشندکه تعداد آن ها ۱۰۰ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۸۰ نفر تعیین شده است. دادههای مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق از نظرگردآوری داده ها، تحقیق توصیفی است و از نظر اهداف نیز تحقیق کاربردی است. نتایج حاصل از آزمونرگرسیون نشان داد محرک های تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت -اشیا بر فرآیند کسب و کار تاثیر دارد. بر اساس مقادیر ضرایب نیز اولویت بندی اثر گذاری این محرک ها برکسب و کار به ترتیب شامل (تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، اینترنت اشیا و سیستم های فیزیک سایبری) می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پریسا شاه نظری شاهرضائی

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران