ارزیابی امکان تدوین سیستم اولویت بندی طرح های عمرانی با استفاده از مهندسی ارزش

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,667

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC01_041

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1385

چکیده مقاله:

در کشـور ایران تعدد طرح های عمرا نی در دست اجرا و عدم تناسب حجم عملیاتی طرح ها با اعتبارات قابل تأمین و همچنین عـدم تخصـیص بودجـه متناسـب بـا شرایط اجرایی طرح ها، رکود طرح ها و ناکارآمدی منابع تخصیص یافته را به دنبال ذاشته است . تدویـن یـک سیسـتم فراگـیر سـنجش ارزش و اولویـت بـندی طرح ها جهت ایجاد توا زن بین منابع مالی و حجم عملیاتی پروژه ها، می تواند به عنوان راهکاری کارآمد جهت حل بسیاری از مشکلات در مرحله تعریف طرح و اختصاص منابع به طرح های دردست اجرا به حساب آید . مهندسـی ارزش روشـی اسـت کـه کـارآمدی خـود را در ابعـاد مخـتلف از مسـائل پیچـیده برنامه ریزی استر اتژیک گرفته تا تصـمیم گـیری هـای کوچـک نشـان داده اسـت . اتخاذ رویکردهای استراتژیک مهندسی ارزش، به دلیل امکان اعمال تغییرات مهم، می تواند ابزاری کارا برای تصمیم گیری های کلان باشد . هـدف ایـن مقالـه بررسـی امکـان پذیـری اسـتفاده از مـتدولوژی مهندسـی ارزش با رویکرد برنامه ریزی ارزش در بعد کلان برنامه ریزی طرح ها و به طور اخص اولویت بندی طرح های عمرانی، با هدف مصرف بهینه منابع ملی می باشد .

کلیدواژه ها:

تصمیم گیری - اولویت بندی - طرح عمرانی - مهندسی ارزش

نویسندگان

مهدی روانشادنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت