بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش فاصله قدرت مورد مطالعه شهرداری منطقه ۳ شهر مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME09_054

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف: بررسی چگونگی تاثیر قرار گرفتن کارکنان در معرض رهبری مستبد به تحقیقات اخلاق تجاری می افزاید. وضعیت محل کار آنها با رتبه ،همتایان همراه با نقش میانجی رفتار محبت آمیز با هدف سرپرستان و نقش تعدیل کننده جهت گیری فاصله قدرت و انگیزه خود افزایشی آنها این پژوهش بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش به فاصله قدرت مورد مطالعه شهرداری (مشهد صورت گرفت. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه ۳ شهرداری مشهد ، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۷۶ نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های آوری شده از روش مدلسازی مربعات جزیی استفاده گردید. نتیجه : نتایج به دست آمده نشان داد که قرار گرفتن در معرض رهبران مستبد رفتار خشنودانه کارمندان را تحریک میکند و این رفتار به نوبه خود می تواند به آنها در دستیابی به جایگاه بالاتر در سازمان کمک کند نقش میانجی خرسندی صعود یرفتار همچنین در میان کارکنان با سطوح بالاتری از جهت گیری فاصله قدرت و خود افزایش برجسته تر است انگیزه ،بنابراین برای محققان اخلاق کسب و کار این مطالعه یک مسیر بالقوه خطرناک را مشخص می کند - شامل کارمندان تلاشهای عمدی برای تحت تاثیرقرار دادن ناظران مخرب و خود محور - که توسط آن رهبری مستبد می تواند سودمند باشد.

نویسندگان

محمد شاه حسینی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

محمدحسین حاتمی توپکانلو

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور ، گرمسار، ایران