نتایج حاصل از پول شویی بر توسعه اقتصادی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_198

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را بر حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است ،اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاصد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند. پول شویی اغلب شامل سلسله پیچیده ای از معاملات است؛ اما عموما شامل س ه مرحل ه اساس ی م ی باش د: مرحل ه اول جایگ ذاری؛ تزری ق پ ول ه ای کثی ف ب ه سیس تم پ ولی و م الی مرحل ه دوم لای ه چینی؛ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا یا فعالیت های موجود آنها مرحله سوم یکپارچه سازی؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی. آثار اقتصادی پول شویی عبارتند از: اخلال و بی ثباتی در اقتصاد - کاهش درآمد دول ت - ک اهش کنت رل دولت ب ر سیاس ت ه ای اقتصادی- تغیی ر جه ت س رمایه گذاری ه ا و خ روج س رمایه ه ا از کشور تضعیف امنیت اقتصادی - تضعیف بخش خصوصی - ایجاد موانعی برای خصوصی سازی - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی - تاثیر منفی بر نرخ بهره و ارز - افزایش ریسک اعتباری . علاوه بر آن پول شویی باعث انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف می گردد .قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در مجموع پدیده پول شویی می تواند با آلوده کردن و بی ثباتی بازارهای مالی، ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان های اجتماعی را به خطر اندازد. به طور کلی، نکته مشترک تمامی اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی، توجه به پول به عنوان مهمترین عامل انگیزشی تمامی انواع جرایم مزبور تا حدود زیادی به جلوگیری از بهره مند شدن بزهکاران از منافع فعالیتهای بزهکارانه بستگی دارد.در این مقاله نتایج وحاصل از پول شویی بر اقتصاد کشور مورد برری قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امید احمدی

دکترای مدیر یت مالی دانشگاه آزاد

علی عفری

دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران