مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متاهل ، بر مبنای دوستی های قبل از ازدواج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_207

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب می گردد که می توان آن را با درک نیازهای طرفین به یک رابطه قراردادی و نظاممند تبدیل نمود. روابط قبل از ازدواج زنان به صورت عاطفی و جنسی با مردان قبل از ازدواج می تواند روابط با همسر بعد از ازدواج را تحت الشعاع قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متاهل ، بر مبنای دوستی های قبل از ازدواج انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق زنان متاهل ناحیه ۳شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود که براساس نمونه گیری تصادفی ۱۲۰ نفر انتخاب گردید. جهت سنجش نگرش به ارتباط قبل از ازدواج از الگوی کردلو(۱۳۸۰) و جهت سنجش تعهد زناشویی (تعهد شخصی ، تعهد اخلاقی ، تعهد ساختاری) از پرسشنامه آدامز و جونز (۱۹۹۷) و جهت سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه اولسون و همکاران (۱۹۹۸) استفاده شد. روایی هر کدام از این پرسشنامه ها با نظر کارشناسان مورد تایید قرار گرفت ، همچنین جهت سنجش پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر کدام از پرسشنامه ها بیشتر از ۷۰ درصد شد. یافته های تحقیق نشان داد بین تعهد و رضایت زناشویی در روابط های قبل از ازدواج به طرز معنی داری متفاوت است . بر این اساس، بیشترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج، رابطه جنسی با همسر خود داشته اند و کمترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج رابطه جنسی با غیر همسر دارد، همچنین ، بیشترین رضایت زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج رابطه عاطفی با همسر خود داشته اند و کمترین میزان رضایت زناشویی مربوط به مردانی است که روابط جنسی با غیر همسر خود داشته اند. در آخر نیز پیشنهادات و محدودیت هایی بر مبنای یافته های تحقیق آورده شده است .

کلیدواژه ها:

تعهد زناشویی ، رضایت زناشویی ، دوستی های قبل از ازدواج.

نویسندگان

زهره قرار خسروشاهی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،

اسما زارع

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،