ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمان تحت تاثیر تعهد پرسنل (مطالعه موردی: اداره کل منابع انسانیشهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_266

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

سازمان های امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه پرسنل، شهروندان همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. بسیاری از محققان براهمیت تعهد سازمانی در جهت افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی تاکید نموده اند. به همین منظور هدف این تحقیق ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمان تحت تاثیرتعهد پرسنل (مطالعه موردی اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل منتخب کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران که تعداد این افراد شامل ۲۰۰ نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه ۱۳۲ حاصل گردید و در نهایت ۱۲۶ پرسشنامه به دست محقق رسید. با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون های موردنظر بر روی داده ها صورت گرفتند. از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی و مسئولیت ملی دارد.

کلیدواژه ها:

تعهد ، مسئولیت ، اداره کل منابع انسانی

نویسندگان

احسان رحیمی

کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی