CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمان تحت تاثیر تعهد پرسنل (مطالعه موردی: اداره کل منابع انسانیشهرداری تهران)

عنوان مقاله: ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمان تحت تاثیر تعهد پرسنل (مطالعه موردی: اداره کل منابع انسانیشهرداری تهران)
شناسه ملی مقاله: IVCONF05_266
منتشر شده در پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان رحیمی - کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
سازمان های امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه پرسنل، شهروندان همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. بسیاری از محققان براهمیت تعهد سازمانی در جهت افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی تاکید نموده اند. به همین منظور هدف این تحقیق ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمان تحت تاثیرتعهد پرسنل (مطالعه موردی اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل منتخب کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران که تعداد این افراد شامل ۲۰۰ نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه ۱۳۲ حاصل گردید و در نهایت ۱۲۶ پرسشنامه به دست محقق رسید. با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون های موردنظر بر روی داده ها صورت گرفتند. از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی و مسئولیت ملی دارد.

کلمات کلیدی:
تعهد، مسئولیت ،اداره کل منابع انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1554252/