بررسی و رتبه بندی عوامل رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_008

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد برای محصولات شرکت سایپا انجام خواهد پذیرفت. در تحقیق حاضر جامعه آماری مد نظر عبارتند از کارشناسان و پرسنل شاغل در شرکت و نمایندگی های شرکت سایپا که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۳۰ در نظر گرفته می شود و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع می گردد. بطوری که ساختار شکلی و محتوایی آن بصورت گزاره های ۵ گزینه ای طیف لیکرت تنظیم خواهد گردید. برای توصیف داده ها و مشاهدات از روشهای آماری شامل آزمون الفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه استفاده خواهد شد و برای صحت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان مربوطه (روایی محتوایی) استفاده خواهد گردید. در این راستا، براساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر عوامل رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد طراحی و با استفاده از آزمون PLS مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در پایان جهت رتبه بندی عوامل ذکر شده از آزمون فریدمن در Spss استفاده خواهد شد؛ تا هر یک از مولفه های تاثیرگذار مشخص گردند. نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، عوامل رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد تاثیر مثبت دارد و تمام فرضیات درست است و همچنین، مهمترین مولفه تاثیرگذار براساسرتبه بندی،کیفیت محصول و رضایت مشتری میباشد.

نویسندگان

فاطمه دورانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، ایران، مشهد

مجتبی فرخی

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، ایران، مشهد