چند دستگی در ورزش های توپی(بسکتبال) از دیدگاه خبرگان در استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT06_041

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، در پی بررسی چند دستگی در ورزش های توپی(بسکتبال) از دیدگاه خبرگان در استان آذربایجان غربی می باشد. نوع این پژوهش کیفی و روش آن، پدیدار شناسی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان ورزش بسکتبال میباشد. حجم نمونه بر اساس منطق اشباع نظری تعیین شد و افراد نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین برای تعیین اینکه مصاحبه با چه اشخاصی انجام گیرد از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. در این مطالعه، به منظور برآورد میزان روایی چک لیست مصاحبه از معیار اعتبارپذیری (واقعی بودن توصیفها و یافته های پژوهش) با بکارگیری رویه های ویژه کدگذاری و تحلیل برای ارزیابی روایی استفاده شد. همچنین برای ارزیابی پایایی از راهکارهای هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری داده ها، ایجاد فرآیندهای ساختارمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه های همگرا، وجود حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از تحلیل تفسیری استفاده شد. یافته مربوط به سوال اول پژوهش، بیانگر فقدان همدلی و وجود چنددستگی در بسکتبال می باشد. همچنین سوال دوم نشان داد که در تفاوت های قومی و فرهنگی در استان، دانش و تجربه ناکافی مسئولان بسکتبال استان، تقسیم بندی های نادرست ورزشی در استان، استفاده از افراد چاپلوس در بسکتبال استان، اختلاف سلیقه در بین مسئولان استان، فقدان مدیریت مشارکتی، مقاومت در برابر تغییر و رقابت ناسالم از عوامل اصلی چند دستگی در ورزش های توپی(بسکتبال) از دیدگاه خبرگان در استان آذربایجان غربی می باشد.

نویسندگان

رامیار مسجدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی -گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی ، دانشکده علومورزشی، دانشگاه ارومیه

اعظم خاکزاد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

احمد نوری

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه