تاثیر آموزش غیر حضوری در دوران کرونا بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_059

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش غیر حضوری بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. و از نظر هدف کاربردی ،از نظرجمع آوری داده ها کمی واز نظر محل جمع آوری داده ها میدانی وکتابخانه ای واز نظر زمانی مقطعی می باشد. در این تحقیق برای سنجش و ارزیابی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار، واریانس، درصدو...) و آمار استنباطی(رگرسیون ) استفاده شد. نتایج این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می دهد که آموزش غیر حضوری بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد و با توجه به ضریب تشخیص می توان بیان نمود که ۵۶ درصد تغییرات مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ، توسط تغییرات در آموزش غیر حضوری تبیین می شود.

کلیدواژه ها:

آموزش غیر حضوری و مهارتهای اجتماعی

نویسندگان

زلیخا نعمت زاده

گروه روانشناسی گرایش تربیتی، معلم، میاندوآب، ایران

فرشاد ملکی میاندوآب

گروه روانشناسی گرایش تربیتی، معلم، میاندوآب، ایران