بررسی عوامل موثر بر مدیریت پسماند از دیدگاه کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_165

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مدیریت پسماند شهرداری شهرستان جیرفت از دیدگاه کارکنان سازمانمنابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از آنجا که به جمع-آوری اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعی تشناختی و توصیف وضعیت موجود می پردازد، از نوع پیمایشی و از طرفیبا توجه به اهداف تحقیق به سنجش رابطه میان متغیرها می پردازد، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهشکلیه کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت تشکیل داد. نمونه آماری با توجه به جامعه آماریبه شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. در نتیجه حجم نمونه ۱۴۴ نفر برآورد گردید. نتایج نشان داد که آگاهیکارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت بر مدیریت پسماند شهردا ری تاثیر مثبت و معنی داریدارد. نگرش کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر مدیریت پسماند شهرداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.قضاوت کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر مدیریت پسماند شهرداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد آگاهی، نگرش و قضاوت جمعا حدود ۴۱ درصد زاتغییرات مدیریت پسماند را پیش بینی می کنند. با توجه به مقدار بتا، مولفه نگرش با بتای ۰.۴۴۱ بیشترین سهم را در پیش بینی مدیریت پسماند دارد.

نویسندگان

محمدجواد مهدی زاده راینی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه زابل

حمید محمدی

استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

سامان ضیایی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زاب ل