امکان سنجی توانمندی های سرمایه گذاری داخلی در جهت توسعه کسب و کارها در بخش مشاغل خانگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB02_038

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1401

چکیده مقاله:

کسبوکارهای خانگی به دلیل دارا بودن مزایای متعددی نظیر پتانسیل قابل توجه در افزایش اشتغال در کشور و هزینه ی توسعه بسیار پایین، در سال های اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. این کسبوکارها در گروه کسبوکارهای کوچک و متوسط تقسیم بندی می شوند. با در نظر گرفتن این مطلب که توسعه کسبوکار منبعی مهم برای توسعه ی اقتصادی کشورها محسوب می گردد، بررسی عوامل موثر بر ارتقا کسبوکارهای خانگی می تواند در توسعه و پشتیبانی این کسبوکارها موثر واقع گردد. فرآیند توسعه کسبوکار متاثر از عوامل متعددی می باشد که سرمایه گذاری های داخلی یکی از آن هاست. لذا این مقاله به بررسی ارتقا و توسعه کسبوکار خانگی با جذب سرمایه گذاری های داخلی می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. پس از مشورت با خبرگان، پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۶ سوال پنج گزینه ای طیف لیکرت تهیه گردید و در نهایت از ۳۸۵ نفر از شاغلان کسبوکار خانگی و ۱۳۰ نفر افراد فاقد کسبوکار شهر شیراز نظرسنجی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چهار فاکتور اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، شبکه ی روابط رسمی و شبکه ی روابط غیر رسمی به عنوان مولفه های تاثیرگذار سرمایه گذاری های داخلی بر ارتقا و توسعه کسبوکار خانگی شناسایی شدند و ۲ عامل شبکه ی روابط رسمی و شبکه ی روابط غیر رسمی به عنوان مهم ترین مولفه های متمایز کننده ی دو گروه شناسایی شدند. همچنین متغیرهای درآمد، نوع فعالیت، سابقهی کار و عضویت در صنف رابطه ی معناداری با میزان سرمایه گذاری های داخلی شاغلان کسبوکار خانگی داشتند.

کلیدواژه ها:

کسبوکار خانگی ، سرمایه گذاری های داخلی ، شبکهی روابط ، اعتماد ، کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسندگان

عباس فرخ نژاد

دکترای مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران