بررسی رابطه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی، بهداشت و سلامت HSE با رشد حرفه ای کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

72

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS08_086

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

تلاش سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و سلامت HSE پرداختن به محیط های کاری است که در آن تمامی ریسک های شناسایی شده بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کنترل شده مخاطراتی که از جانب آنها سلامتی فرد با تاسیسات تهدید می گردد و به حداقل ممکن کاهش یابد وامنیت شغلی افراد بالا رود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی، بهداشت و سلامت HSE و با رشد حرفه ای کارکنان شهرداری های غرب مازندران می باشد که به کمک فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب ۱۸۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه می باشد. برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Lisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که امنیت شغلی با رویکرد ایمنی، بهداشت و سلامت HSE و هر چهار مولفه آن (تمرکز شغلی، انتخاب شغلی، رضایت شغلی، و احساس ارامش کار) با رشد حرفه ای کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران رابطه مثبت و معناداری داشتند.

کلیدواژه ها:

امنیت شغلی ، ایمنی ، بهداشت ، سلامت ، رشد حرفه ای کارکنان

نویسندگان

حمیدرضاجهاندار
حمیدرضا جهاندار

مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان