بررسی نقش نشاط سازمانی در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS08_073

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی کارکنان، ایجاد فضای شاد و صمیمی در محیط کار می باشد. اگر روحیه نشاطو سرزندگی را از کارکنان بگیریم آنان را به فضای بیم، نگرانی، اضطراب و هیجانات مخرب سوق داده ایم. نشاطسازمانی با خود خلاقیت و نوآوری را به ارمغان می آورد. نشاط سازمانی به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت کمکمی کند. این روحیه وفاداری و تعلق خاطر را توسعه می دهد و تضاد و تعارض را کاهش می دهد. طبیعی استنشاط یک احساس درونی است که دوام و پایداری آن به عواملی مانند: رضایت شغلی، خوشبینی نسبت به آیندهشغلی، موفقیت در انجام وظایف، توجه به نیازها، ارتباط اثربخش با همکاران، پذیرش مسئولیت های جدید، عدالتو برابری، سلامت رفتار، بکارگیری استعدادها و توجه به شایستگی ها و نیاز به دیده شدن وابسته است. با افزایشتاکیدات در زمینه ایجاد سازمان شاد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر سازمان، مسئله مهمی که بهوجود آمده است درک این موضوع است که چگونه میتوان شادابی و نشاط را در محیط سازمان برقرار کرد.امروزه با توجه به اینکه افراد بیشترین وقت خود را در سازمان ها سپری می کنند. اگر حیطه کاری با نشاطی داشتهباشند می توانند از مزایای ناشی از آن بهره مند شوند. در این مقاله به دلیل اهمیت این موضوع در شهرداری مشهدبه شکل مروری به بررسی اهمیت نشاط سازمانی پرداخته شده و پیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه (شهرداری)ارائه شده است

نویسندگان

صادق مقدسیان مشهدی

کارمند شهرداری مشهد