راه های نوین درخشان یا فرصتهای از دست رفته؟نقش رهبری تحولگرا برچابکی سازمان و بهبود عملکرد مدیریتی در شهر (مطالعه موردی نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_089

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلانشهری همچون تهران به عنوان پایتخت کشور ایران با توجه به تنوع مسائل و ابعاد و ویژگیهای چندوجهی آن، نیازمند مدیرانی تحولگرا خواهد بود. رهبری تحولی بصورت مستقیم و غیرمستقیم برچابکی سازمانی تاثیرگذار بوده و سبب بهبود عملکرد مدیریت شهر میگردد. سازمانهای چابک نسبت به سازمانهای قبلی خود از یکپارچگی بیشتری برخوردار بوده و و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نوآوریها و شایستگیهایشان هستند. نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران در راس اجرایی اداره شهر قرار داشته و چابکی آنها تاثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت خدمات ارائه داشته و به تبع آن رضایت بیشتر شهروندان را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش شناسایی چالشهای موجود در مدیریت نواحی و بررسی ویژگیهای مدیران تحولگرا است و نیز کارکنانی که قرار است با مدیر در تحول سازمانی جهت خلق فرصتهای جدید و کارآمد در تمامی عرصه ها از جمله ارتقاء کارایی سازمان و توانمند سازی و چابکی آن مشارکت دا شته با شند. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و تو صیفی و از نظر نوع ا ستفاده، پژوهشی کابردی است. راهکارها و نتایج حاصل چراغ راهی خواهد بود برای مدیران شهری که در پی ایجاد تحول در سازمان خویش هستند.

کلیدواژه ها:

مدیریت تحولگرا ، چابکی سازمانی ، توانمندسازی ، بهبود عملکرد ، نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران

نویسندگان

منا مسعودی آشتیانی

دستیار مدیرکل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران

علی اقیان

معاون فنی و اجرایی اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران، دکتری مدیریت دولتی