تاثیر آموزش های سازمانی بر ارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۲ عملیات آتش نشانی کرج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 259

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_083

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

همانطور که می دانید ،پشت هر تولید یا فعالیتی ویا هر ارائه خدماتی در سطوح مختلف، ساعات زیادی تلاش وکار یک گروه از متخصصین وجود دارد. آموزش، توسعه نظام مند دانش، مهارتها و نگرشها است که همه کارکنان سازمان برای انجام کار یا وظیفه خود باید به قدر کافی از آنها بهره مند باشنددر این راستا پژوهش حاضر باهدف تاثیر آموزش های سازمانی بر ارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۲ عملیات آتش نشانی شهرداری کرج تهیه شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا توصیفی و پیمایشی است که اطلاعات آن به روش پیمایشی جمع آوری گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چند متغیره بوده است. جامعه آماری شامل کل کارکنان منطقه ۲ عملیات آتش نشانی کرج بوده که نمونه آماری به صورت تمام شماری انجام شده است. متغیرهای پژوهش براساس مقیاس ۷ ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و شامل آموزش سازمانی(مولفه های آموزش ضمن خدمت، آموزش عمومی، آموزش تخصصی و آموزش عملیاتی و مانوری) و ارتقاء مهارت کارکنان (مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی) است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با توجه به نمره نهایی حاصل تجزیه و تحلیل داده ها مشخص میشود که در منطقه ۲ عملیات آتش نشانی شهرداری کرج وضعیت متغیر آموزشهای سازمانی در رده طیف موافقم و وضعیت متغیر مهارت کارکنان در رده طیف نسبتا موافقم قرار دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل( آموزش ضمن خدمت) بر متغیر وابسته (ارتقای مهارت کارکنان) با سطح اطمینان %۹۵ معنادار بوده است. بنابراین منظور تجهیز نیروی انسانی ماهر سازمان و بهسازی و بهره گیری هر چه موثرتر از مهارت های این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می رود.

کلیدواژه ها:

آموزش ، آموزش سازمانی ، مهارت کارکنان ، منطقه۲ عملیات آتش نشانی ، شهرداری کرج

نویسندگان

مهدی سمیعی

کارشناس پیشگیری وایمنی در برابرحریق وحوادث ورئیس ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرج

منوچهر قوجالو

کارشناس ایمنی ، آتش شنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرج