بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر بهبود فرآیندهای مدیریت شهری در حوزه گردشگری در شهرداری تبریز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_119

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر عوامل موثر بر بهبود فرآیندهای مدیریت شهری در حوزه گردشگری در شهرداری تبریز بود. در این راستا مجموع ۳۰۳ نفر از مشتریان و کارکنان شهرداری تبریز طی زمستان ۱۴۰۰ به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و از ابرزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات کمی متغیرها استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان داد که شوراها، مشارکت شهروندان و فناوری اطلاعات دارای تاثیر مثبتی بر بهبود فرآیند مدیریت شهری در حوزه گردشگری می باشند. با بکارگیری آزمون فریدمن نیز نتیجه گرفته شد، که شوراها اولویت اول، مشارکت شهروندان و فناوری اطلاعات به ترتیب دومین و سومین عوامل موثر بر بهبود فرآیندهای مدیریت شهری در حوزه گردشگری در شهرداری تبریز می باشند.

نویسندگان

رویا مصطفوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

حسین بوداقی

استادیار، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران