بررسی جانشین پروری مدیران سازمان شهرداری منطقه ۵ تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_064

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

چکیده مقاله:

جانشین پروری به عنوان یک سازوکار ارزشمند در پیشرفت و بهبود سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و پرورش مدیران را به صورتی برنامه ریزی می کند که توانایی و شایستگی مدیران هم راستا با تحولات و تغییرات محیطی و همچنین پیشرفت سازمان باشد. هدف این تحقیق بررسی جانشین پروری مدیران سازمان شهرداری منطقه ۵ تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و به صورت کاربردی انجام شده است. بخش کیفی این پژوهش را خبرگان عملی و اجرایی سازمان شهرداری که در حوزه مدیریت منابع انسانی صاحبنظر و دارای تحصیلات دانشگاهی بوده تشکیل می دهند. در بخش کمی جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شهرداری به تعداد ۱۴۰ نفر انتخاب و به صورت تمام شماری پرسشنامه بین آنان توزیع شد. از نظر پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مزبور ۹۶/۰ بوده که از پایایی بالایی برخوردار است. آزمون ویلکاکسون در نرم افزار SPSS انجام شده است. به لحاظ آماری با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری معنادار است. به عبارت دیگر وضعیت موجود جانشین پروری با وضعیت مطلوب متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده میانگین رتبه در وضعیت مطلوب در همه ابعاد بیشتر از میزان آن در وضعیت موجود است؛ بنابراین اجرای برنامه جانشین پروری از مطلوبیت لازم برخوردار است.

کلیدواژه ها:

جانشین پروری ، آماده سازی و برنامه ، خط مشی و سیاستگذاری ، استعدادیابی و شایستگی ، توسعه آموزش ، ارزیابی برنامه

نویسندگان

مجید ثامری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران شمال ،

سید مرتضی موسوی محب

تهران دانسگاه تهران شمال