بررسی شایستگی های یک مدیراز دیدگاه اسلام وتاثیر ان بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

40

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_047

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

چکیده مقاله:

اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است. شهر مشهد با مساحت ۳۲۸ کیلومتر مربع دومین شهر پهناور و پایتخت معنوی ایران محسوب می گردد. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای شایستگی مدیریت را از دید گاه اسلام و عوامل موثر بر رضایت مشتریان شهرداری مشهد می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد همچنین از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سازمان شهرداری در نواحی مختلف شهرستان مشهد تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش اول پرسشنامه مدیریت اسلامی عریضی و همکاران (۱۳۹۰) و پرسشنامه بخش دوم عوامل موثر بر رضایت مشتریان می باشد. نتایج تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون کای دو نشان داد از مدیران در ابعاد تحلیلی، هیجانی و مفهومی معیار های مدیریت اسلامی دارای شایستگی لازم می باشند و در ابعاد معنوی دارای شایستگی نمی باشند. همچنین نتایج تحلیل فرضیات بخش دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داد شایستگی مدیران بر رضایت مشتری میزان تاثیر ۰۰۰/۱ را دارد یعنی ارتباط بین این متغیر بسیار قوی می باشد. بیشتر تاثیر شایستگی های مدیر بر عوامل محسوس با ضریب تاثیر ۷۷۶/۰ می باشد و کمترین تاثیر را بر قابلیت اعتماد با ضریب تاثیر ۰۲۶/۰ گذاشته است.

نویسندگان

سید علیحسینی
سید علی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد، ایران

آیدامباشری
آیدا مباشری

کارشناسی ارشد عمران، کارشناس عمران، شهرداری مشهد، ایران

سعیدشهمیری
سعید شهمیری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رئیس اداره منابع انسانی، شهرداری چناران، ایران

حکیمهکشمیری
حکیمه کشمیری

کارشناسی مهندسی نرم افزار، کارشناس طرح و برنامه و فناوری اطلاعات، شهرداری مشهد، ایران

ملیحهضمانی مقدم
ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد، ایران