مطالعه تاب آوری ایمنی و بحران درزمان وقوع بلایای طبیعی (مورد مطالعه بیمارستان شرکت نفت در شهر شیراز)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMAES03_034

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارائه راهکار به منظور ارتقاء سطح تاب آوری و ایمنی بیمارستانها در مقابله با بلایای طبیعی صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها براساس روش نمونه برداری تصادفی و نوع تحلیل و گزارش نتایج یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماریتحقیق تعداد ۵۰ نفر از کارکنان بیمارستان صنعت نفت فارس و هرمزگان را شامل شدهاست که چک لیست براساس راهنمای تاب آوری و ایندکس ایمنی بیمارستانها در برابر بلایا تهیه شده و در بین نفرات انتخاب شده توزیع گردیده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیار های اصلی تحقیق از جهت بررسی تابآوری و مدیریت بحران بیمارستان در برابر بلایا متغیرهای اطلاعات کلی بیمارستان، شرایط سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی بیمارستان تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه۱۹ و بکارگیری آزمونهای آماری توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین احتمال وقوع مخاطرات به ترتیب مربوط به مخاطرات فناورزاد و انسان ساخت نشت مواد مضر، آتش سوزی و انفجار گازها ، زمین شناختی زلزله ، پدیده های اجتماعی جابجایی جمعیت ، مخاطرات زیستی اپیدمی ها و مخاطرات آب و هوایی میباشد. وضعیت ایمنی سازه ای و غیرسازه ای پیشبینیشده بیمارستان در شرایط وقوع بلایای طبیعی از وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. نتایج آسیب پذیری عملکردی بیمارستان حاکی از مطلوب بودن سیستم مدیریت بحران بیمارستان در راستای مقابله با وقوع بلایای طبیعی میباشد، البته توصیه میگردد در بیمارستان مورد بررسی جنبه های تقویت سطح پشتیبانی و تامین تجهیزات و تاسیسات حیاتی بیمارستان در شرایط بحرانی از طریق تدوین دستورالعملهای بازرسی و تامین تجهیزات و تاسیسات لازم برنامه ریزیها و اقدامات لازم در دستور کار مدیریت بیمارستان قرار گرفته شود.

نویسندگان

رسول شاه محمدی

کارشناس ایمنی وآتش نشانی مدیر اداره آموزش سازمان آتش نشانی تهران

نسرین صفائی

موسسه آموزش عالی انرژی