اثر گلایفوست و کلوپیرالید بر تراکم و درصد پوشش توتروباهی (.(Sanguisorba minor Scop

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEED09_077

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر گلایفوست + سولفات آمونیوم ۲ درصد و کلوپیرالید بر توت روباهی (Sanguisorba minor Scop.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل (دو عاملی ، شامل : کاربرد علف کش گلایفوست در ۵ دز (۰، ۲، ۴، ۸ و ۱۶ لیتر در هکتار) + سولفات آمونیوم ۲ درصد و کاربرد علف کش کلوپیرالید در ۵ دز (۰، ۴/۰، ۸/۰، ۶/۱ و ۲/۳ لیتر در هکتار)، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان تبریز در سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۸ اجرا شد. تراکم و درصد پوشش علف هرز توت روباهی ، به عنوان علف هرز چندساله غالب این ایستگاه ، در بازه های زمانی مختلف (یک هفته ، دو هفته ، یک ماه و یک سال بعد از کاربرد علف کش ) مورد ارزیابی قرار گرفت . کمترین تراکم و درصد پوشش این علف هرز یک ماه و یک سال بعد از کاربرد ۱۶ لیتر در هکتار گلایفوسیت + سولفات آمونیوم ۲ درصد در ترکیب با ۲/۳ لیتر در هکتار کلوپیرالید مشاهده شد. اگرچه با ترکیب ۱۶ لیتر در هکتار از گلایفوسیت + سولفات آمونیوم ۲ درصد با ۸/۰ و ۶/۱ لیتر در هکتار از کلوپیرالید تفاوت آماری معنی داری نداشت .

کلیدواژه ها:

ترکیب علف کش ، کلوپیرالید ، گلایفوسیت ، علف هرز چندساله .

نویسندگان

سهیلا پورحیدرغفاربی

استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

سیروس حسن نژاد

دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

علی گوزلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران