محاسبه ی شاخص تحمل آلودگی هوا برای برخی از گیاهان رشد یافته در منطقه ی صنعتی نیشکر هفت تپه به منظور بررسی نوع کارایی آن ها در مقابله آلودگی هوا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SBSB-7-1_019

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

آلودگی هوا می تواند به صورت مستقیم و از طریق برگ ها و یا به طور غیرمستقیم از راه اسیدی شدن خاک، بر روی گیاه تاثیر بگذارد. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوا بر روی غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی کلروفیل کل، اسید آسکوربیک، محتوای آب نسبی برگ و PH به منظور محاسبه ی شاخص تحمل آلودگی هوا در سه گونه ی علفی خارشتر، یونجه وحشی و اکلیل الملک بررسی شد. منطقه صنعتی نیشکر هفت تپه به عنوان منطقه ی آلوده و منطقه شوش به عنوان منطقه ی پاک انتخاب و گیاهان موردنظر از این دو منطقه به صورت تصادفی جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل آماری نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها براساس ۳ تکرار و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. شاخص تحمل آلودگی هوا به عنوان ملاکی برای سنجش توانایی یک گیاه برای مقابله با آلودگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس گیاهانی که دارای شاخص بالاتری هستند می توانند از طریق مکانیسم های گیاه پالایی سبب کاهش آلودگی هوا شوند. در مقابل گیاهانی که دارای شاخص پایین تری هستند در برابر آلودگی هوا تحمل کمتری دارند، اما می توان از آن ها به عنوان شاخص آلودگی هوا استفاده نمود. نتایج حاصل از میزان شاخص تحمل آلودگی هوا بیانگر این است که هر سه گیاه موردنظر، جز گیاهان حساس به آلودگی هوا هستند و می توان از آن ها به عنوان گیاهان شاخص آلودگی هوا استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

شاخص تحمل آلودگی هوا ، گونه های گیاهی علفی ، گیاهان شاخص آلودگی هوا

نویسندگان

سیدجعفر نجات

کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

سیدمنصور سیدنژاد

استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

جمیل واعظی

دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد