بررسی مسئولیت پذیری و دلبستگی شغلی با پیش بینی تعارض کار خانواده در معلمان زن شاغل در شهر اهواز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP10_031

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این تحقیق بررسی مسئولیت پذیری و دلبستگی شغلی با پیش بینی تعارض کار خانواده در معلمان زن شاغل مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری با استفاده با فرمول کوکران تعداد ۲۱۹ نفر از معلمان زن مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق از پرسشنامه مسئولیت پذیری هاریسون گاف((۱۹۸۴ ، پرسشنامه تعارض کار خانواده کارلسون و همکاران (۲۰۰۰) و ادواردز و کیل پاتریک(۱۹۸۴)استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه در سطح معنی داری α= ۰/۰۵ نشان داد که بین مسئولیت پذیری و دلبستگی شغلی با پیش بینی تعارض کارخانواده معلمان زن مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز رابطه چندگانه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت پذیری ، دلبستگی شغلی ، پیش بینی تعارض کار خانواده

نویسندگان

مهدی براتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

احمد قنواتی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران