بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در کارکنان شهرداری کوهدشت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB10_010

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید. تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوب های مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آن ها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیت های استراتژیک ناشناخته اند. جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیت های رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کوهدشت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در کارکنان شهرداری کوهدشت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در کارکنان شهرداری کوهدشت سنجیده شود. روشتحقیق حاضر از نظر روش، پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد شهرداریکوهدشت می باشد که تعداد آنها ۴۶ نفر است. از ۴۶ نفر حاضر ۳نفر امکان جوابگویی نداشتند و بخاطر این وضعیت جامعه آماری ۴۳ نفر می باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی ۳۰ کارمند در حوزه جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سوالات تفکر استراتژیک و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبعمحور) بترتیب ۸۶۷/ ۰ و ۹۳۳/ ۰ بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در کارکنان شهرداری کوهدشت تاثیر مثبت داشتند

کلیدواژه ها:

تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

نویسندگان

سید ابراهیم حسینی مفرد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان، ایران