نقش سلامت معنوی و تاب آوری در مقابله با استرس ابتلا به کرونا در کادر درمان بیمارستان پیوند اعضاء ابن سینا شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHPS01_052

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سلامت معنوی و تاب آوری در مقابله با استرس ابتلا به کرونا در کادر درمان بیمارستان پیوند اعضاء ابن سینا شیراز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کادر درمان بیمارستان پیوند اعضاء ابن سینا شهر شیراز در سال ۱۴۰۰ میباشد که از بین آنها ۱۱۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندار استرس کرونا )سلیمی و همکاران،)۱۴۰۰، پرسشنامه سلامت معنوی )پولوتزین و الیسون، )۱۹۸۲ و مقیاس تاب آوری بزرگسالان )فرایبورگ و همکاران ،)۲۰۰۳ بود. به منظور بررسی سوالات پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان استفاده شد. نتایج یافته نشان داد که ابعاد سلامت مذهبی و وجودی از سلامت معنوی و بعد ساختار فردی از تاب آوری پیش بینی کننده منفی و معناداری برای بعد حالت روانی مقابله با استرس ابتلا به کرونا؛ بعد سلامت وجودی از سلامت معنوی و بعد شایستگی اجتماعی از تاب آوری پیش بینی کننده منفی و معناداری برای حالت جسمانی مقابله با استرس ابتلا به کرونا می باشند. بنابراین چنانچه کادر درمان در معرض آموزش تاب آوری قرار گیرند و ابعاد سلامت معنوی در آنان تقویت شود، استرس ابتلا به کرونا را کمتر تجربه می کنند که با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و درگیری کادر درمان در مواجه ه با بیماران کرونایی این امر بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه ها:

سلامت معنوی ، تاب آوری ، مقابله با استرس ابتلا به کرونا ، کادر درمان.

نویسندگان

آی سودا غلامی

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایرا ن

دانیال عبدالهی

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایرا ن