بررسی اثر سازوکارهای شیمیایی مختلف بر پیشبینی غلظت آلاینده ازن در تهران با استفاده از سیستم مدل سازی WRF-SMOKE-CMAQ

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 486

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_006

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

سازوکارهای شیمیایی فاز گاز با به کارگیری رویکردهای مختلف در تجمیع شیمی پیچیده آلی در جو به دسته های ساده ای از واکنش های شیمیایی و گونه های آلی، امکان شبیه سازی شیمی جوی در مدل های کیفیت هوای عددی را فراهم کرده اند. بنابراین با توجه به عدم قطعیت های موجود در شیمی جوی و همچنین روش های مختلف تجمیع، سازوکارهای شیمیایی اغلب غلظت های متفاوتی برای گونه های مختلف در جو پیشبینی می کنند. در این پژوهش با استفاده از سیستم مدل سازی CMAQ-SMOKE-WRF ابتدا مدل اولیه بر مبنای سیاهه انتشار سال ۹۶ تهران پیکربندی شده است و سپس عملکرد سه سازوکار شیمیایی CB۶، RACM۲ و SAPRC۷tc در پیشبینی آلاینده ازن مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مدل سازی انجام شده در ۱۴روز مختلف نشان داد که پیک ازن به طور میانگین در سازوکار شیمیایی RACM۲ و SAPRC۷ نسبت به سازوکار شیمیایی CB۶، به ترتیب ۷/۲ و ۱/۷ppb بیشتر پیشبینی شده است و بیشینه اختلاف به ترتیب ۵۵ و ۱۴/۵ ppb مشاهده شده است. همچنین به طور متوسط در کل سال دو سازوکار شیمیاییCB۶ و SAPRC۷ به میزان ۹/۷ و ۷/۹ ppb غلظت پیک ازن را کمتر از میزان واقعی پیشبینی کرده اند در صورتی که این اختلاف برای سازوکارRACM۲۱/۹ ppb است. در فصل های بهار و تابستان استفاده از سازوکار RACM۲ در مدل سازی سبب بهبود پیشبینی غلظت پیک ازن، و در فصل پاییز و زمستان باعث تخمین پیک ازن بیش از مقدار واقعی شده است

کلیدواژه ها:

سازوکارهای شیمیایی فاز گاز ، سازوکار شیمیایی کربن باند ، مدل CMAQ ، مدل سازی آلودگی هوا

نویسندگان

خسرو اشرفی

دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

هانیه سپهریان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

فرود آذرگشاسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

محمدعلی رجبی

دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

یوسف رشیدی

استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی